25 January 2018

คอนแทคเลนส์ใส่อย่างไรให้ถูกต้องปลอดภัย

ในปัจจุบันคนส่วนมากที่ใช้สายตากับไปการใช้เทคโนโลยีสื่อต่างๆเช่นคอมพิวเตอร์…