7 ข้อเสนอเวทีประชุมภาคประชาชนอาเซียน

7 ข้อเสนอเวทีประชุมภาคประชาชนอาเซียน

สถานการณ์ปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมือง สังคม และสิ่งแวดล้อม ถูกนำมาพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างตัวแทนภาคประชาชน ในประเทศอาเซียน และนักเคลื่อนไหวทางสังคมจากทั่วโลก ในเวทีการประชุมภาคประชาชนอาเซียน หรือ ASEAN civil Society Conference ธรรมศาสตร์รังสิต เรื่องเล่าจากความอัดอั้นตันใจ และหลายเรื่องเล่าไม่ได้ ในประเทศของตัวเอง แม้จะไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ ในการจัดประชุมเงื่อนไขว่า ต้องส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก่อน

จึงคณะกรรมการผู้จัดงาน มองว่าจะเป็นการละเมิดสิทธิ ของผู้ร่วมงานแนวทาง ความร่วมมือกับภาครัฐจึงยุติลงสภาผู้จัดงาน ก็ได้ร่วมลงขันระดมทุนกันเอง ส่วนผู้ร่วมงานก็ต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายของตัวเองเช่นกัน แต่ก็มีตัวแทนของแต่ละประเทศ เดินทางเข้าร่วม เราอยากจะให้เสียงของประชาชนที่เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน

แม้กระทั่งว่าทิศทางการพัฒนา ที่ประชาชนอยากเห็นว่าภูมิภาคนี้ มันควรจะพัฒนาไปในทิศทางไหน มันได้นำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน ในหมู่ประเทศ 11 ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือของเรา ที่จะร่วมทีมด้วย แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ย ทุกการประชุมประชาชนอาเซียน เราจะมีคำแถลงจุดยืนที่เราใช้ภาษาอังกฤษ นี้ก็จะนำไปยื่นต่อผู้นำอาเซียน 7 ข้อเสนอ สำคัญที่เกิดขึ้นหลังการประชุมทั้ง 3 วันขึ้น

1.ยอมรับความหลากหลาย ทางความเชื่อวัฒนธรรมศาสนา และการเมืองของประชาชน

2.ความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ให้มีวาระการหารืออยู่เสมอ ทั้งการกำหนดนโยบายติดตาม การพัฒนาและประเมินผลการทำงาน ของภาครัฐในอาเซียน สามารถเสนอให้อาเซียนจัดตั้งเสาสิ่งแวดล้อม

3.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนา ด้านสังคมและเศรษฐกิจ

4.ให้มีแผนงาน แก้ปัญหาคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

5.ส่งเสริมประชาธิปไตยรัฐบาล แต่ละประเทศมีนโยบาย ที่ชัดเจนเกี่ยวกับพระสวัสดี ประกันสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ในภูมิภาคอาเซียน

6.การเปิดพื้นที่สาธารณะสร้างเวที ของคนรุ่นใหม่เพื่อวางอนาคต ที่ตอบโจทย์ความต้องการ

7.คือการรับประเทศติมอร์เลสเต เป็นสมาชิกอาเซียน

การเปิดพื้นที่สร้างการมีส่วนร่วม อยู่ภายใต้แนวคิดของกฎบัตรอาเซียนที่ ประกาศในที่ประชุมอาเซียนซัมมิท 2007 มีเป้าหมายส่งเสริม ให้เกิดการยอมรับและเสริมสร้างพลัง ภาคประชาชนเป็นอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง และวันนี้ภาคประชาสังคมจะไม่มีโอกาส ได้นำข้อเสนอไปแถลงต่อที่ประชุมผู้นำอาเซียน โดยตรงแต่พวกเขาก็หวังว่า เนื้อหาเหล่านี้จะถูกนำไปขับเคลื่อนต่อในอนาคต