ไทย เลื่อนอันดับประเทศที่เอื้ออำนวยการทำธุรกิจ

ไทย เลื่อนอันดับประเทศที่เอื้ออำนวยการทำธุรกิจ

ธนาคารโลก รายงานผลการจัดอันดับ ความยาก – ง่าย ในการประกอบธุรกิจปี 2020 โดย ไทย อยู่ในอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ก็ขยับขึ้นมา 6 อันดับ ด้วยคะแนน 80.1 คะแนนก็สูงสุด ในรอบ 10 ปี และรายงานผลการจัดอันดับ ความยากง่าย ในการประกอบธุรกิจปี 2020 ของธนาคารโลกพบว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้ ปฏิรูปเพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำธุรกิจ แต่โดยรวมการปฏิรูปดังกล่าวนั้น เริ่มชะลอตัวลงอย่างไรก็ตามที ละประเทศในภูมิภาคที่ติด 25 อันดับแรกของโลก ก็คือ สิงคโปร์อันดับ 2 เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อันดับ 3 มาเลเซียอันดับ 12 ไม่ไหวอันดับ 15 และไทยอยู่ในอันดับที่ 21

ขณะที่จีนนั้นอยู่ในกลุ่ม 10 อันดับแรกของโลก ที่มีพัฒนาการโดดเด่น เป็นปีที่สองติดต่อกันค่ะน่าจะประมาณ ในการจัดการคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการหรือระบุว่าในปี 2020 ธนาคารโลกจัดอันดับให้ไทย นั้นเป็นประเทศที่มีความสะดวก ในการเข้าไปประกอบธุรกิจ อยู่ในอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศทั่วโลก ซึ่งอันดับก็ดีขึ้น 6 อันดับ จากอันดับที่ 27 ในปีที่ผ่านมา คณะที่คะแนนรวมในทุกด้านนั้นก็อยู่ที่ 80.1 คะแนนก็สูงสุด ในรอบ 10 ปีสำหรับการปฏิรูปสำคัญที่มีผลต่อการจัดอันดับ ของไทยนั้นก็ คือการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย คะแนน 86 คะแนนการขออนุญาตก่อสร้าง 77.3 คะแนนการเริ่มต้นธุรกิจ 92.4 คะแนน การขอใช้ไฟฟ้า 98.7 คะแนนและการแก้ไขปัญหา การล้มละลาย 76.8 คะแนน

ทั้งนี้ ตัวชี้วัด ที่มีอันดับสูงสุด 10 อันดับ 1 ใน 10 ของโลก ก็มีสองด้านได้แก่ การคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อยได้ดับ 3 ของโลก และด้านการขอใช้ไฟฟ้าได้ อันดับ 6 ของโลก ปัญหาในการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จะไม่เรียกสำเนาเอกสาร ที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และผลักดันการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิตอล เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระให้กับประชาชนโดยมีเป้าหมายจะยกเลิก การใช้กระดาษให้ได้ภายในปี 2563 พร้อมทั้งยกเลิก การออกบัตรโดยพัฒนาระบบทะเบียน ให้สามารถตรวจสอบสิทธิ์ ของประชาชนเชื่อมโยงข้อมูล กับเลขประจำตัวประชาชนภายในปี 2563 รวมทั้งประชาสัมพันธ์ ให้ผู้ประกอบการและประชาชน ใช้ระบบให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้นค่ะ