ใช้ ม.44 ปราบโรงแรมเถื่อน

login 4 news

จากคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 6/2562 เรื่องมาตรการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐานการประกอบธุรกิจ โรงแรมบางประเภท คือ คำสั่งที่ออกมาเพื่อแก้ปัญหาโรงแรมขนาดเล็ก ที่อยู่นอกระบบจำนวนมากเนื้อหาหลักๆ คือการยกเว้น การใช้บังคับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ประกอบการแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่น ทราบและปรับปรุงอาคารและระบบความปลอดภัย ให้เป็นไปตามกฎหมายคำสั่งนี้ ยังระบุว่าผู้นำอาคารและบ้านเรือน ที่อยู่อาศัยให้บริการในรูปแบบของโรงแรม มีจำนวนมากกว่า 2 แห่งที่ยังไม่ได้รับอนุญาต

ขณะที่ข้อมูลของ จังหวัดเชียงใหม่ ก็พบว่ามีสถานประกอบการ ที่เข้าข่ายมากถึง 3900 แห่ง นายวีระพันธ์ ดีอ่อน ในอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้ข้อมูลว่าที่ผ่านมาผู้ประกอบการเข้าไม่ถึงคำสั่งนี้ และหลายแห่งขัดกับพรบ.ควบคุมอาคาร จึงไม่สามารถยื่นเรื่องดำเนินการได้ หลังจากที่มีการปลดล็อคคำสั่งนี้ และยกเลิกพรบควบคุมอาคารเข้ามา เกี่ยวข้องก็จะทำให้ผู้ประกอบการ สามารถยื่นเรื่องขึ้นทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 ขณะที่นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นายกสมาคมโรงแรมไทย ระบุว่าการใช้มาตรา 44 คือดูแลโรงแรม ที่ไม่มีใบอนุญาตนั้นทำให้ผู้ประกอบการ มีโอกาสดำเนินการให้ถูกต้อง ตามระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งที่ผ่านมามีโรงแรมไม่สามารถขอใบอนุญาตได้

เนื่องจากติดขัดกฎหมายอย่างเช่น โรงแรมที่มีการนำอาคารมาดัดแปลง เป็นโรงแรมโรงแรมที่ไม่มีระบบป้องกันอัคคีภัยโรงแรมที่อยู่ นอกผังเมือง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อผู้ประกอบการ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้ ไม่ให้โรงแรมที่เขาไม่เคยมีใบอนุญาต เนี่ยไปยื่นขอใบอนุญาตได้ ถ้างั้นเขาก็จะเป็นโรงแรมที่ถูกต้อง ตามกฎหมายด้วยนะคะมีใบอนุญาตถูกต้อง ก็ไม่ได้อยู่นอกระบบ ซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราก็พยายามดัน ให้โรงแรมที่อยู่นอกระบบเข้ามาอยู่ในระบบให้เหมือนกันทั้งหมด นายกสมาคมโรงแรมไทย ยังขอให้โรงแรมที่อยู่ในเกณฑ์คำสั่ง คสช.เร่งดำเนินการภายในกำหนด ก็หากไม่ดำเนินการให้ถูกต้อง ก็อาจจะไม่มีโอกาสขอใบอนุญาต ประกอบธุรกิจโรงแรมอีก ยกเว้นจะมีกฎกระทรวง หรือว่าคำสั่งใหม่