เรามีสิทธิ์เลือกไม่รักษาและขอตายได้หรือไม่

login 4 health

เกิดแก่เจ็บตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต เป็นสัจธรรมที่ไม่มีผู้ใดหลีกเลี่ยงได้ มนุษย์มักจะกังวลว่าเวลาป่วยหรือเจ็บหนักกว่า จะสูญเสียความสามารถบางอย่างไป เช่น ความสามารถในการตัดสินใจ เกี่ยวกับอาการป่วยของตัวเองหลายคน กังวลว่าเมื่อป่วยหนักไม่อยากให้มีการปั้มหัวใจ ไม่อยากให้มีการใส่เครื่องช่วยหายใจ เพราะไม่ต้องการให้เป็นภาระกับผู้อื่น ที่จริงแล้วมนุษย์เรามีสิทธิ์ที่จะเลือกความตายได้หรือไม่ความเชื่อความเข้าใจนี้ เป็นสิ่งที่ถูกต้องครับตามหลัก ของสิทธิมนุษยชนแล้วคน เรามีสิทธิ์ในการคิดจะมีชีวิตอยู่ในทำนองเดียวกัน เมื่อถึงวาระสุดท้ายของชีวิตคนเรา ก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกความตายอย่าง สงบสุขได้เช่นเดียวกันครับ

สิทธิในการไปอย่างสงบหมายถึง สิทธิมนุษย์คนหนึ่งมีความประสงค์ จะไปอย่างธรรมชาติในวาระในภาวะที่การรักษาพยาบาลไม่ได้ ช่วยเหลือเยียวยาให้หายขาดป่วย ไม่ประสงค์จะให้ใช้เครื่องช่วยหายใจไม่ให้ปั๊มหัวใจ ซึ่งเจตจำนงนี้คนเราทุกคนสามารถกำหนดได้ โดยการเขียนเอกสารยืนยันเอาไว้ ตั้งแต่ตอนที่ยังมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ครับ เอกสารนั้นเรียกว่า Living will เอกสารแสดงเจตจำนง ในการปฏิเสธการรักษาในช่วงสุดท้ายของชีวิต เปลี่ยนเป็นหนังสือแสดงเจตนา การรับบริการหรือการปฏิเสธ ไม่รับบริการทางการแพทย์ เพื่อให้สอดคล้องและหลีกเลี่ยง ไม่ให้เกิดความสับสนกับกฎหมายฉบับอื่นๆ

เช่นกฎหมายพินัยกรรม ในช่วงแรกคนไทยเคยชิน กับการเรียก Living will ว่าวินัยกรรมชีวิต Living will เป็นเอกสารที่ได้รับ การรับรองโดยมาตรา 12 ในพระราชบัญญัติ ถึง 55 ปีพ.ศ 2550 ซึ่งมีเนื้อความว่าบุคคลสิทธิทำหนังสือแสดงเจตนา ไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติความทรมานจากการเจ็บป่วยได้ ประชาชนทุกคนสามารถ ที่จะทำหนังสือแสดงเจตนามิได้ เพียงแต่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปมีสติสัมปชัญญะ ที่สมบูรณ์มีสุขภาพที่แข็งแรง หากเป็นผู้สูงอายุหรือผู้ป่วย ต้องอยู่ในสภาวะที่สามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเอง