เตรียมเปิดประเด็น การอภิปรายทั่วไปถวายสัตย์ฯ

login 4 news

สาเหตุของที่อ้างอิงวิทยาศาสตร์ ขอเปิดอภิปรายทั่วไป โดยไม่ลงมาอ้างอิงถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2562 มีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้นำคณะรัฐมนตรี คำถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 161 และพบว่าการกล่าวถ้อยคำนั้น ขาดสาระสำคัญที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ และฝ่ายค้าน ข้ออ้างอิงในญัตติว่าการกล่าวคำถวายสัตย์ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ถือว่าเป็นการจงใจฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

ซึ่งเป็นแบบแผนและขั้นตอน อันเป็นสาระสำคัญ ที่ต้องกระทำต่อหน้าองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ใช้อำนาจแทนปวงชนชาวไทย ผ่านทางรัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามรัฐธรรมนูญ 2560 ซึ่งการกระทำขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 161 และไม่สามารถใช้บังคับตามมาตรา 5 วรรคแรกได้

การกล่าวถวายสัตย์ ก็เป็นข้อเท็จจริงที่ประจักษ์ชัด ต่อประชาชนทั่วไป และนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับข้อเท็จจริงแล้ว แต่ก็ยังไม่ดำเนินการให้ถูกต้องปรับเดินหน้า บริหารราชการแผ่นดินต่อไป เป็นคำถามว่าจะส่งผลต่อเนื่อง ไปถึงความถูกต้องสมบูรณ์ ของการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ต่อรัฐสภาอีกครั้งการแถลงนโยบายนั้น

เมื่อวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคมปี 2562 ก็แจ้งแหล่งที่มาของรายได้ ที่จะนำมาใช้จ่ายไม่ละเอียดครบถ้วน ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 162 พูดเรื่องให้ สส.เห็นตรงกันว่าหากคณะรัฐมนตรี ยังไม่แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ อาจจะส่งผลเสียหายต่อประเทศชาติ อย่างไรแรงเกิดความไม่แน่นอนชัดเจน เกี่ยวกับการเข้ารับหน้าที่ อาจจะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการแผ่นดินได้ จึงเข้าชื่อเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไป

เพื่อซักถามข้อเท็จจริง และเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี โดยไม่ลงมติศูนย์เหตุผลอะไรละเอียดจะได้ ชี้แจงในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรต่อไป และด้วยนะสีนี้นะคะอ้างอิงเป็นสิทธิ์ และหน้าที่ของ สส.ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 152 จึงได้ร่วมกันลงชื่อ 214 คนเสนอญัตติ และตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 ก็รองรับให้การเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปนี้ จะทำได้ปีละ 1 ครั้ง