อยู่อย่างไรให้มีความสุข

login 4 health

ในวันที่ 1 ตุลาคมของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” โดยกำหนดขึ้นเป็นครั้งแรกในวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1991 (พ.ศ. 2534) จากการประชุมขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี ค.ศ. 1990 ( พ.ศ. 2533) ประเทศต่างๆทั่วโลกให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เพราะทุกคนตระหนักถึงคุณงามความดีที่ได้ทำเพื่อสังคมและประเทศชาติ จึงได้กำหนดวันเฉลิมฉลองสำหรับคนสูงอายุโดยเฉพาะ เช่น ประเทศญี่ปุ่น มีวันให้ความเคารพต่อผู้สูงอายุเช่นกัน (Respect for the Aged Day) ซึ่งตรงกับวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปี หรือในอเมริกาและแคนาดาก็มีวันผู้สูงอายุแห่งชาติ (National Grandparents Day) เช่นกัน ส่วนในประเทศของเราก็กำหนดให้ วันที่ 13 เมษายนของทุกปี เป็นวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ของไทย ให้เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติอีกด้วย และนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้ง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.)”หรือ “Foundation of Thai Gerontology Research and Development institute (TGRI)” เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ที่ได้มาทั้งจากในประเทศและต่างประเทศมาพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย และเผยแพร่ความรู้และวิทยาการเกี่ยวกับผู้สูงอายุให้สังคมทราบ นพ.บรรลุ ศิริพานิช ประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ให้ข้อมูลว่าในปี 2564 ประเทศไทยจะกลายเป็น “สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์” และมีประชากรผู้สูงอายุร้อยละ 16 และปี 2574 ก็จะกลายเป็น สังคมสูงอายุระดับสุดยอด

สำหรับแนวทางรับมือสังคมสูงวัยมี 4 ประการ ได้แก่
1. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างทั้งในบ้านและนอกบ้านให้เอื้อต่อการใช้
2. สนับสนุนให้ผู้สูงอายุดำรงชีวิตอย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรี
3. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีหลักประกันรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืน

เพราะฉะนั้นใครที่มีผู้สูงอายุอยู่บ้าน ควรดูแลใส่ใจพวกท่านให้มาก เพราะถ้าไม่มีท่านก็คงไม่มีเรา สังคมและประเทศของเราอย่างทุกวันนี้แน่นอน