วิจัยเผย คนไทยเป็นหนี้สูงถึงอันดับ 2 ของเอเชีย

login 4 news

ภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านนายทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สมช. กล่าวว่า ดังกล่าวเป็นอัตราเร่งให้ แม้ครัวเรือนไตรมาสแรกของปี 2562 อยู่ที่ร้อยละ 70 บาท 17 ของ GDP เพิ่มสูงสุดในรอบ 9 ไตรมาส หรือเกือบ 3 ปีขึ้นไปมูลนิธิ 13 ล้านล้านบาท ซึ่งอยู่อันดับ 11 ของโลก แล้วก็เพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากเกาหลีใต้ค่ะ

โดยยอดคงค้างสินเชื่อ เพื่อการบริโภคบุคคล ในธนาคารพาณิชย์ขยายตัวร้อยละ 11.3 ซึ่งสูงสุดในรอบ 4 ปีแต่จัดการออกมาตรการ กำกับเพดานปล่อยสินเชื่อ เพื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเอาทีวี และการเพิ่มความเข้มงวด ในการปล่อยสินเชื่อรถยนต์ส่งผล ทำให้ยอดคงค้างสินเชื่อ ที่อยู่ชะลอตัว จากร้อยละ 9.1 ไม่อยู่ที่ร้อยละ 7.8 เช่นเดียวกับสิ่ง ที่รถยนต์ชะลอตัวจากร้อยละ 11.4 ไม่อยู่ที่ร้อยละ 10 2 ค่ะ แต่ว่าภาพรวมหนี้ด้อยคุณภาพ ยังคงเพิ่มขึ้น

ส่วนใหญ่เป็นหนี้เสียจากสินเชื่อรถยนต์เพิ่มขึ้นร้อยละ 32 12 และบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5  พร้อมประเมินแนวโน้ม หนี้ครัวเรือนครึ่งปีหลัง ก็คาดว่ารวบรวมสินเชื่อบ้าน อาจชะลอตัวลงและทั้งปี อาจไม่เกินร้อยละ 80 ของ GDP หาก GDP ขยายตัวเกินร้อยละ 33 เป้าหมายไม่รัฐบาล ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการจับจ่ายในประเทศ

นอกจากนี้ ยังรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ของปี ก็พบว่าภาพรวม การจ้างงานลดลงร้อยละ 0.3 โดยเฉพาะกลุ่มแรงงาน ภาคการเกษตรลดลงร้อยละ 4 แต่ตราว่างงานยังต่ำ ที่ร้อยละ 0.8 และพบว่าภาพรวมคดีอาชญากรรม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 69 ส่วนใหญ่เป็นคดียาเสพติด เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 27.6 นอกจากนี้ ก็ยังมีประเด็นทางของพี่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด ได้แก่การเจ็บป่วยจากโรคซิฟิลิส ในวัยรุ่นและการจิตเวชรุนแรง จากการศึกษาเสพติดเพิ่มขึ้นค่ะ