ภาครัฐเฝ้าระวังป้องกันน้ำป่าดินถล่ม ที่จังหวัดเชียงราย

login 4 news

การทำเรือท้องแบนออกช่วยเหลือผู้ประสบภัย ออกจากลำน้ำ ช่วยชีวิตเบื้องต้นและนำผู้ประสบภัยโรยตัวข้ามลำน้ำ ไปส่งเข้ารักษาตัวอย่างโรงพยาบาล เป็นหนึ่งในมาตรการที่สำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเชียงราย ฝึกให้กับทีมกู้ภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำป่าและดินโคลน ถล่มที่อาจเกิดขึ้นในนี้ ทางจังหวัดเชียงรายได้เตรียมรับมือด้วยการจัดเตรียมกำลังพล ฝึกอบรมทีมกู้ภัย 1 ตำบล 1 ทีมกู้ภัยจำนวนกว่า 500 คนเพื่อให้ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยในด่านแรกจะเตรียมยานพาหนะ และอุปกรณ์ช่วยเหลือในระดับอำเภอ และจังหวัดด้วยให้ทุกอำเภอและทุกตำบลเฝ้าระวังสถานการณ์ อย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ ยังร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดำเนินการติดตั้งเครื่องเตือนภัย ในแม่น้ำสายหลักทั้ง 7 สายเตือนภัย ล่วงหน้าใช้เครื่องมือเตือนภัยออนไลน์ต่างๆ ในพื้นที่ลุ่มน้ำหลักทรัพย์

ซึ่งมันสามารถที่จะลิงค์ข้อมูล ลงไปในปืนในโทรศัพท์ของ ผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและการอำเภอ ได้ให้รู้แจ้งเตือนว่า ตอนนี้ปริมาณน้ำมันเกินค่าแล้ว มันเกิดวิกฤตและมันจะใช้เวลาอีกช่วง ระยะเวลาหนึ่งไหลมาจะท่วมทำให้คนเลิกยกเลิก การจัดการก็จะมีแล้วก็ในช่วงนี้ กำลังทำเรื่องของการเปิดทางน้ำ

ในพื้นที่ที่ทางน้ำไหลและแคบอันหนึ่งๆ เข้าไปสำรวจเพื่อเราจะได้ใช้งบประมาณ ในการขุดลอกเปิดทางให้น้ำไหลสะดวกบ้านนางแลในหมู่ 7 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ถูกน้ำป่าไหล หลากเป็นประจำทุกปี จึงจัดเวรยามเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำฝน และเครื่องเตือนภัยอัตโนมัติ หากมีปริมาณน้ำฝนเกิน 100 ML จะมีการแจ้งเตือนและอพยพชาวบ้านไป อยู่ในที่ปลอดภัยทันทีน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่มที่ตรงนี้ในทันที

ข้อมูลของจังหวัดเชียงราย จากการสำรวจพบว่าพื้นที่ 18 อำเภอมีหมู่บ้านเสี่ยงภัย น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม ถึง 1500 หมู่บ้าน เนื่องจากส่วนใหญ่มีถิ่นอาศัย อยู่ติดลำน้ำ 7 สายเสียงมากที่สุดคือรุ่นน้ำแม่จัน และแม่น้ำคำเพราะเป็นแม่น้ำสายยาว เกี่ยวพื้นที่ไหลอำเภอและไหล มาจากสันเขาสูง จึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษตลอดช่วงฤดูฝนนี้