ภาครัฐเตรียมรับมือปัญหาฝุ่น ภาคเหนือ

ภาครัฐเตรียมรับมือปัญหาฝุ่น ภาคเหนือ

ในเรื่องนี้ ต้องมีการประชุม โดยพลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการกองบัญชาการ ควบคุมสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควันภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมเสนอแผนงานป้องกัน และการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันของ 9 จังหวัด ภาคเหนือตอนบนที่ค่ายกาวิละอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ โดยทางด้านพลโทฉลองชัย ก็บอกว่าการแก้ปัญหาไฟป่า และหมอกควันในปีนี้ถือว่ามีความพร้อมนะครับแล้วก็เป็นการทำงานเชิงรุก โดยทุกจังหวัดมีความพร้อมทั้ง มาตรการเฝ้าระวังและการป้องกัน โดยเฉพาะกองทัพพร้อมสนับสนุนทรัพยากร ในการลาดตระเวนและการดับไฟป่าครับ

ชี้แจงแผนแล้ว เห็นว่าเรา เราไม่ได้ตั้งรับเราทำเชิงรุกนะครับแล้ว เรามีการเตรียมทั้งหมด ไว้ก่อนแล้วในการป้องกันใด เป็นมาตรการสำคัญที่สุด แต่ว่าทุกอย่างแต่ทางผู้ว่า จะเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์ในแต่ละจังหวัดนะครับ เป็น Single Command ไม่ต้องพูดถึงท่านนายอำเภอ กำลังของกองทัพ ทั้งกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศ และก็มาสนับสนุน ด้านการบูรณา การทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ปีนี้อย่างนั้นทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมนะครับ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้บัญชาการแก้ไขเหตุการณ์และสถานการณ์แบบ Single Command เพื่อให้การแก้ไขปัญหา เป็นไปในทิศทางเดียวกันครับ ซึ่งก็จะเป็นการแก้ปัญหา โดยเน้นลดการลดความร้อน โดยเฉพาะการเผาในพื้นที่ ทางพื้นที่ ป่าพื้นที่ ทางการเกษตรรวมถึงแก้ปัญหาฝุ่นควัน ในเมืองที่เกิดจากอุตสาหกรรม การก่อสร้างและยานพาหนะด้วย

นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารกับประชาชน อย่างให้มีร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วย สำนักงบประมาณการดำเนิน การแก้ไขปัญหาแม่ทัพภาคที่ 3 ก็ได้ขอให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่งการบูรณาการงบประมาณของแต่ละจังหวัด ร่วมกับกรมต่างๆที่ก็มีงบประมาณแก้ปัญหาเรื่องนี้ โดยตรงนะครับอย่างเช่น กรมป่าไม้ก็มีงบประมาณ 125 ล้านบาท กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 65 ล้านบาทกรมพัฒนาที่ดิน 40 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร 16 ล้านบาทนะครับ