ปิดช่องทางจราจรอีก 3 สาย สร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพู

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี ว่าด้วยการปิดกั้นการจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2561 โดยระบุว่า ด้วยโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย – มีนบุรีจะเริ่มทำการก่อสร้างในระยะที่สองตามแผนงานก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ระหว่างวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ และได้ประชุมร่วมกับคณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรีครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ และมีการประชุมหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอใช้พื้นที่เพื่อก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ มีมติให้ออกข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรทางบกจังหวัดนนทบุรี เพื่อปิดกั้นช่องทางการจราจรบางส่วน บนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในระหว่างที่มีการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคราย-มีนบุรี

การจราจรบนถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนติวานนท์ และถนนแจ้งวัฒนะ ในเขตจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ ปิดกั้นช่องทางการจราจรบน ถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้า ในช่องทางคู่ขนาน ช่องที่ 2 (นับจากทางเท้า) 1 ช่องทางและเกาะสีแบ่งช่องจราจร ตั้งแต่บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางหน้าอุทยานมกุฎรมยสราญ ถึงสี่แยกแคราย ระยะทาง 735 เมตร ปิดกั้นช่องทางการจราจรบน ถนนรัตนาธิเบศร์ ขาเข้า ในช่องทางหลัก ช่องทาง ซ้ายสุด 1 ช่องทาง ตั้งแต่บริเวณป้ายหยุดรถโดยสารประจำทางหน้าอุทยาน มกุฎรมยสราญ ถึงสี่แยกแครายระยะทาง 735 เมตร ระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม ปิดกั้นช่องทางการจราจรบน ถนนติวานนท์ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกแคราย ถึงซอยติวานนท์ 11 ระยะทาง 350 เมตร ด้านขาเข้า จำนวน 1 ช่องทางด้านขวาสุด และด้านขาออก 1 ช่องทาง ด้านขวาสุด ตลอดเวลา ปิดกั้นช่องทางการจราจรบน ถนนติวานนท์ ตั้งแต่บริเวณสี่แยกแคราย ถึงซอยติวานนท์ 11 ด้านขาเข้า จำนวน 2 ช่องทางด้านขวาสุด และด้านขาออก 2ช่องทาง ด้านขวาสุด ปิดกั้นช่องทางการจราจรบน ถนนติวานนท์ ตั้งแต่บริเวณซอยติวานนท์ 11 ถึงซอยติวานนท์ 13 ระยะทาง 150 เมตร ด้านขาเข้า จำนวน 1 ช่องทางด้านขวาสุด และด้านขาออก 1 ช่องทางด้านขวาสุด