ดูให้ดีก่อนที่จะซื้อ “น้ำแข็ง”

login 4 health

รู้หรือไม่ว่าน้ำแข็งมีทั้งแบบที่กินได้และกินไม่ได้ แบบที่กินไม่ได้ คือ จะใช้ในการแช่ของให้เย็นเท่านั้นแต่นำมารับประทานหรือใส่ลงในเครื่องดื่มไม่ได้ ซึ่งเราต้องดูที่ฉลากว่าเป็นน้ำแข็งแบบไหน ไม่อย่างนั้นอาจเกิดอันตรายได้

ผู้ผลิตคือ คนแรกที่จะสร้างมาตรฐานความปลอดภัยของน้ำแข็ง ผู้ผลิตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) ที่จะควบคุมตั้งสถานที่ตั้งอาคารที่ผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิต กระบวนการผลิตการสุขาภิบาล การบำรุงรักษาและทำความสะอาด รวมถึงสุขลักษณะส่วนบุคคล และน้ำที่ใช้ผลิตน้ำแข็งต้องผ่านการปรับสภาพให้ได้มาตรฐานเท่ากับน้ำที่เราทานก่อนเข้ากระบวนการผลิตน้ำแข็งและต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องน้ำแข็ง

นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหาร และยา เปิดเผยว่า ตามที่มีการส่งต่อข้อมูลทางสื่อออนไลน์ว่า พบการปนเปื้อนของพยาธิในน้ำแข็งหลอดเพราะความไม่สะอาดของกระบวนการผลิต สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ดำเนินการประสานไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เพื่อเฝ้าระวังสถานที่ผลิตน้ำแข็งที่ตั้งอยู่ในทุกจังหวัด และให้ผลิตน้ำแข็งให้ได้คุณภาพมาตรฐานเป็นไปตามที่กำหนด หากพบว่ากระบวนการผลิต ไม่ได้คุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด (GMP) ถือว่ามีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือผู้บริโภคได้รับอันตรายจากการทานน้ำแข็ง จะมีโทษตามจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ผู้บริโภคอ่านฉลากก่อนซื้อ หากเป็นน้ำแข็งหลอดบรรจุถุง ต้องมีเครื่องหมายอย. และมีการเขียนว่า น้ำแข็งใช้รับประทานได้

หากผู้บริโภคพบเห็นผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ได้มาตรฐานรวมทั้งทานแล้วมีปัญหา สามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่ สายด่วน อย. 1556, E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11000 หรือผ่านทาง Oryor Smart Application ก็ได้