จุฬาฯ ออกประกาศให้นิสิตแต่งกายตามเพศที่แสดงออกได้

จุฬาฯ ออกประกาศให้นิสิตแต่งกายตามเพศที่แสดงออกได้

ประกาศฉบับใหม่ของจุฬาฯ ที่อนุญาตให้นิสิตแต่งกายได้ตรงกับ การแสดงออกทางเพศ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญ ในการยอมรับความแตกต่างหลากหลาย ของกลุ่มคนหลากหลายทางเพศ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนของนิสิต ที่เห็นความสำคัญและขับเคลื่อนเรื่องนี้กัน โดยตรงที่ตามรายงานจากคุณรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่า แม้จะส่งชุดนิสิตหญิง ใช้ชีวิตในรั้วจุฬาฯเหมือนทุกๆครั้ง แต่สำหรับ จิรภัทร นิสิตคณะครุศาสตร์ และนิสิตทำให้คนอื่นๆ วันนี้ต่างไปจากเดิมหลังมหาวิทยาลัย ออกประกาศเรื่องการแต่งกายด้วยเนื้อหาสำคัญ ระบุว่าในการแต่งเครื่องแบบตามเพศ กำเนิดหรือเพศที่แสดงออกก็ได้ก่อนหน้านี้

นิสิตข้ามเพศของจุฬาฯ จะต้องเขียนคำร้องเพื่อขอแต่งกาย ตามเพศที่แสดงออก แต่บางครั้งก็ต้องพบกับปัญหา ด้านทัศนคติของอาจารย์ ไม่ให้เข้าเรียนหรือเข้าห้องสอบ กรณีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มหาวิทยาลัยทบทวนระเบียบเรื่องการแต่งกาย จนนำมาสู่การออกประกาศ ฉบับดังกล่าวนี้เป็นความภาคภูมิใจ ของจิรพัฒน์ ที่ผลสำเร็จจากการเรียกร้องสิทธิ์ ก่อให้เกิดบรรทัดฐานใหม่ ในการเคารพความแตกต่างหลากหลาย ในแวดวงการศึกษาทุกคนสามารถเลือก ที่จะเดินตามความฝันของตัวเองไปได้ เพราะความเป็นตัวเองของเขา อย่างนี้ยินดีมากกว่า ที่ทำให้เรารู้สึกว่าสมัยก่อนแล้ว ก็แต่งได้แค่ตัวเราแหละ แต่ว่าเราควรจะทำให้มันถูกต้องแล้วเราควรจะทำให้คนอื่นได้ด้วย เหมือนกันไม่ใช่แค่ตัวเราเอง

ฉบับล่าสุดครอบคลุมถึงการแต่งชุดตามศาสนา และชุดที่สอดคล้องกับกิจกรรม ของทางมหาวิทยาลัย รองอธิการบดีกำกับดูแลด้าน การพัฒนานิสิตระบุว่าที่ผ่านมา แม้มหาวิทยาลัยจะเปิดกว้างในเรื่องของการแต่งกายใน บางกรณีแต่การมีกฎระเบียบที่เป็นไป ในทิศทางเดียวกันและแก้ปัญหาการเลือกปฏิบัติ และยังเป็นการฝึกให้นิสิตยอมรับ สังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย

การสร้างให้สถาบัน การศึกษาเป็นพื้นที่บ่มเพาะ ความเข้าใจเรื่องความแตกต่าง หลากหลายทางเพศอย่างไม่ใช่ทั้งหมด ของการแก้ปัญหาการถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐาน ของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศสถิติการร้องเรียนความไม่เป็นธรรม ไปยังคณะกรรมการ ตั้งแต่พศ. 2558-2560 เช่นการบังคับให้แต่งกายหรือว่าผมตามให้ดำเนินการเลือกปฏิบัติ ในการฝึกสอนกับข้าวทำงาน ในวิชาชีพครูการช่วยการของหลายภาคส่วนต่างที่ จิรภัทร ได้กล่าวขอบคุณค่ะกำลังสะท้อนว่า สังคมสามารถเปลี่ยนแปลง ในทิศทางที่ดีขึ้นได้หากทุกคนมีส่วน ในการไม่เพิกเฉยต่อการละเมิดสิทธิ์ของผู้อื่น และมองเห็นความสวยงาม ของสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย