คุณน้ำผึ้ง สละเพศฆราวาส ไปเป็นเพศนักบวช

login 4 news

เฟสบุคของ คุณน้ำผึ้ง ม.ล.สราลี กิติยากร ในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุได้โพสต์เฟสว่า เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.ได้ขอประทานกราบแทบฝ่าพระบาททูลลาพระเชษฐภคินีในการออกบวชเนกขัมมจารณี โดยการศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างน้อย 1 เดือนที่วัดป่านาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

การออกบวชในครั้งนี้เพื่อถวายบูรพกษัตริย์ธิราชเจ้าตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันรวมถึงพระบรมวงศานุวงศ์ และทดแทนคุณพ่อแม่และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์โสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ที่ทรงมีเมตตากับข้าพเจ้าในทุกเรื่อง

หากข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน กระทำกรรมหนึ่งกรรมใดด้วยกาย วาจาใจทั้งต่อหน้าและลับหลัง จะรู้หรือไม่รู้ เจตนาหรือไม่ ขอโปรดอโหสิหรรมให้ข้าพเจ้าด้วย

โดน มล.สราลี เกิดในวันที่ 8 เม.ย. 2509 เป็นธิดาองค์เล็กในหม่อมราชวงศ์อดุลกิติ์ กิติยากร กับท่านผู้หญิงพันธุ์สวลี กิติยากร เป็นพระขนิษฐาในพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ

ในการออกบวชในครั้งนี้ ถือเป็นการทำให้จิตใจผ่องใส และยังเป็นพระราชกุศลที่ส่งต่อถึงดวงวิญญาณของบูรพกษัตริย์ไทยที่ช่วยต่อสู้และดูแลบ้านเมืองให้ธำรงอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้ และยังเป็นการแผ่ส่วนบุญแลกุศลต่อพระราชวงศ์ทุกองค์ให้ได้รับแสงสว่างและความอิ่มเอมใจอย่างทั่วถึงด้วย และยังทำให้ตัวเองนั้นมีจิตใจผ่องใส มีธรรมะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ทำให้รู้สึกแจ่มใส สบายใจ และเปิดโอกาสให้ได้บรรลุถึงขั้นนิพพานอีกด้วย

เพราะฉะนั้นเราทุกคนจึงควรหาโอกาสไปปฏิบัติธรรม เพื่อชำระล้างจิตใจและยกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นด้วย ในครั้งนี้เราขออนุโมทนาบุญกับท่านด้วย