กลุ่มเกษตรกรสามารถยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครองได้

กลุ่มเกษตรกรสามารถยื่นเรื่องฟ้องศาลปกครองได้

การยกเลิกใช้สารเคมี ในการกำจัดศัตรูพืช และขออภัยเพราะฉะนั้น รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย กล่าวยอมรับว่าเป็นสิทธิ์ของประชาชน หรือ เกษตรกร ที่จะยื่นคำร้องได้ค่ะ ซึ่งรัฐบาลก็พร้อมที่จะที่แจ้งเหตุและผล ต่อสารรวมถึง เมื่อมีคำร้องและมีคำสั่งก็ต้องยอมรับ และดำเนินการตามรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมาย ที่ว่านายกรัฐมนตรีไม่มีอำนาจ ที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานี้ได้ โดยตรงหากเกษตรกร จะเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนต่อนายกรัฐมนตรี ขอให้มีคำสั่งใดๆก็ตาม

คณะกรรมการวัตถุอันตราย ที่ให้ระงับการใช้สารเคมีนี้ รองนายกรัฐมนตรี ก็เชื่อว่าหากคนในทางปฏิบัติเป็นไป ตามกรอบเวลาที่กำหนด 1 ธันวาคมนี้ได้ ก็จะเป็นอํานาจหน้าที่ของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะประเมินและพิจารณาปัญหา และผลกระทบจากการ หามาตรการรองรับให้เกษตรกรได้ สำหรับการดำเนินการ หลังจากจะอยู่ในความรับผิดชอบ ของกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่จะดำเนินการยกร่างประกาศ กระทรวงว่าด้วยบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น ก่อนที่จะเสนอคณะกรรมการพิจารณา ให้ความเห็นและประกาศกฎ กระทรวงในวันที่ 1 ธันวาคม 2562

ผู้ประกอบการร้านค้า ที่จำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตร เลี่ยมหาแนวทางยกเลิกจำหน่าย สารเคมี 3 ชนิดค่ะเลยอยาก ให้ภาครัฐเร่งทำความเข้าใจ กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ ให้มีความชัดเจนโดยเฉพาะสารทดแทนตัวใหม่  ซึ่งเป็นสารเคมีที่คณะกรรมการวัตถุอันตราย มีมติยกเลิกการใช้เมื่อวานนี้เป็นสินค้า ที่ผู้ประกอบการร้านค้า จำหน่ายอุปกรณ์ทางการเกษตรรายใหญ่ แห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลดีลังอำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เพื่อรอจำหน่ายให้กับลูกค้าเป็นจำนวนมาก เจ้าของร้านยอมรับว่ามติดังกล่าว ทำให้ได้รับผลกระทบ และไม่เห็นด้วย เนื่องจากยังไม่มี 3 ตัวอื่นมาทดแทนได้ แต่ก็ต้องพยายามหาทางออกเกี่ยวกับ การขายสารที่ยังค้างอยู่ในร้าน