กลุ่มลูกหนี้ กยศ. รวมตัวกันเพื่อขอยกเลิกเบี้ยปรับ

login 4 news

กองทุนเงินให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาหรือ กยศ.จากหลายจังหวัดรวมตัวกัน ในนามกลุ่มรวมพลคนขอเปรียบเทียบปรับเป็นพวกนี้ เป็นผู้ประสบปัญหาการถูกคิดเบี้ยปรับ จากการผิดนัดชำระหนี้สูงจนดอกเบี้ย เงินต้นทำให้ไม่สามารถชำระหนี้คืนกองทุนตามหลักเกณฑ์ได้ และกำลังถูกบังคับคดีนายชนก หมายถึงตัวแทนกลุ่มควร ขอบทเรียกทรัพย์สรุปว่าสมาชิกทุกคนต้องการ ที่จะชำระหนี้คืนกองทุน โดยไม่ได้ต้องการผิดนัดชําระหนี้ ว่าปฏิเสธการชำระหนี้ละลาย ที่อยู่ชำระหนี้เนื่องจากตกงานมีรายได้ ไม่ตรงตามวุฒิการศึกษาบางคนสมาชิกในครอบครัวป่วย ต้องมีภาระค่าใช้จ่ายทำให้มีปัญหาทางการเงิน และผิดนัดชำระจึงทำให้ถูกเบี้ยปรับ จำนวนที่สูงมากคนผ่อนชำระหนี้แล้ว

กลุ่มลูกหนี้ ขอให้คณะกรรมการกองทุนพิจารณายกเลิกเบี้ยปรับ และออกหลักเกณฑ์ในการคำนวณเงินต้น และยอดที่ต้องชำระใหม่ ตามความสมัครใจและความสามารถที่ แต่ละรายสามารถผ่อนชำระได้จริง รวมถึงขอให้ชะลอการบังคับนี่หรือว่าการขายทรัพย์สินทอดตลาด ในรูปมีทุกรายที่เคยจ่ายค่าเบี้ยปรับไปแล้ว ก็ขอให้นำเบี้ยปรับไปหักลบยอดหนี้ที่เป็นส่วนเงินต้น เนื่องจากตามมาตรา 19 ของพรบ.กองทุนให้กู้ยืม เพื่อการศึกษาพุทธศักราช 2560 ได้ให้อำนาจคณะกรรมการกองทุน ในการกำหนดยกเว้นยกเลิก ลดเงินที่ให้ลูกหนี้นำส่งคืนกองทุนได้

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุน กยศ.เป็นกองทุนที่ให้โอกาสให้อนาคต ที่ผ่านมามีหนี้เสียกว่า 7 หมื่นล้านบาท ในปี 2539 ถึง 2561 มีนักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาไปแล้ว กว่า 5 ล้าน 6 แสนกว่าคนแบ่งเป็นอยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3,500,000 คน ชำระหนี้แล้วเสร็จสิ้นประมาณ 1 ล้านคน คนผิดนัดชำระหนี้กว่า 2 ล้าน 1 แสนคนคิดเป็นร้อยละ 60 ของผู้ที่อยู่ระหว่างการใช้หนี้ทั้งหมด ที่ผ่านมาสาเหตุการค้างชำระหนี้คือ ยากจน ขาดวินัยการเงิน ขาดจิตสำนึกในการชำระหนี้ หลายคนชำระไม่ได้ก็ผ่อนรถ ผ่อนบ้าน แต่ไม่จ่ายหนี้ กยศ. 15 ปี จึงต้องยึดบ้านหลายคนมีเงินแต่ไม่จ่าย กยศ.พยายามหาทางแก้ไขให้สามารถผ่อนชำระได้ ยินดีรับฟังปัญหาและรับไปพิจารณา พร้อมกับพยายามช่วยเหลือทุกคน ในกล่องของกฎหมาย นอกจากหนี้กยศยังได้เปิดไลน์แอด เพื่อให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้ที่กู้ รับคำปรึกษากลุ่มได้แก่ กลุ่มกยศ.หักเงินเดือน กยศ. กยศ.คดีและบังคับคดี กยศ.สถานศึกษากลุ่มกยศ. เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ และผู้จัดการ กยศ.