กยศ. มีการเพิ่มค่าครองชีพ 600 บาทต่อเดือน

login 4 news

ในปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป นักเรียนนักศึกษาที่กู้ยืมเงิน จากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศจะได้รับเงินค่าครองชีพ เพิ่มอีกคนละ 600 บาทต่อเดือนละ 1,200 บาท ก็เป็น 1,800 บาทต่อเดือนโดยไม่จำกัดว่า สถานศึกษาตั้งอยู่ในเขตเมืองหรือชนบท ในช่วงสมัยใด เป็นผู้จัดการ กยศ.กล่าวว่าปัญหาค่าครองชีพ ที่เพิ่มขึ้นจึงจะเพิ่มเบี้ยค่าครองชีพ เพื่อให้สอดคล้องกับปัจจุบัน ท่านจะเพิ่มเมื่อดังกล่าวจะมีผลต่อยอดหนี้ กยศ.เพิ่มขึ้น

ซึ่งครูสามารถแจ้งความประสงค์ได้ว่า จะไม่ขอรับเงินค่าครองชีพส่วนเพิ่มเติม เท่าไหร่จะมีนักเรียนนักศึกษาได้รับเงินเพิ่ม ไม่น้อยกว่า 6 แสนคนคิด เป็นเงินประมาณ 4 พันล้านบาทต่อปี นี้ก็เรียบร้อยยังปรับปรุงมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้ กยศ. กับ 5 แนวทางในแต่ละปี เบี้ยปรับร้อยละ 80 สำหรับผู้กู้ยืมกลุ่มที่ชำระหนี้ปิดบัญชีในครั้งเดียว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2563 ดอกเบี้ย ปรับให้ร้อยละ 75 โดยเฉพาะผู้ที่กู้ยืม กลุ่มก่อนฟ้องคดีที่มาชำระหนี้ค้างทั้งหมด ให้มีสถานะปกติหรือไม่ค้างชำระตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วจะต้องชำระหนี้ ให้ตรงเวลานัดชำระหนี้ ในปีที่ 2 ก้อน 270 การผ่อนปรนคืน พร้อมทั้งให้พักชำระหนี้ 1 ปี

สำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 300 รายและเป็นผู้ที่ยังไม่ถูกฟ้องดำเนินคดี แต่ว่าก็ต้องลงทะเบียน ขอรับสิทธิ์ตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ ที่กำหนดตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ตอนนี้ กยศ.ยังได้ปรับลดอัตราเบี้ย ปรับจากเดิมร้อยละ 12 ถึงร้อยละ 10 บาทหรือร้อยละ 7.5 ต่อปีเฉพาะกลุ่มก่อนดำเนินคดี มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 อัตราการหักเงินเดือนชำระหนี้นั้น น้องสาวตั้งเป้าหมายว่าในปี 2563 จะหักเงินผ่านบัญชีเพิ่มอีก 7 แสนคน จากปัจจุบัน 1,200,000 คน ก่อนปี 2564 จะหักหนี้ผ่านบัญชี ด้วยครบ 1 ล้านคน